Polityka prywatności


 1. Serwis czarteruj.com (zwany dalej: Serwisem) szanuje prawo swoich klientów do prywatności, dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz. 833) przez CZARTERUJ Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, w celach informacyjnych, marketingowych oraz realizacji transakcji rezerwacji jachtów.
 3. Administratorem Pani/Pana danych jest CZARTERUJ Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej 3/32, 11-500 Giżycko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505462, posiadająca numer NIP 7010420670 oraz REGON 147190481.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  b. obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), 
  c. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  d. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO), 
  e. przesyłania informacji marketingowych – odbywa się to na podstawie udzielonej zgody o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), 
  f. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

 5. Dane osobowe, co do których jesteśmy Administratorem mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru). Dane Użytkowników traktujemy jako poufne. 

 6. Administrator korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na świadczenie usług i sprawniejszą obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych). 

 7. Podanie danych jest dobrowolne, a jeżeli jest wymagane to jest to wyraźnie wskazywane przez Administratora (realizacja umowy, rozpatrzenie reklamacji, obsługa zapytania) bądź wymagane przepisami prawa (np.. w zakresie weryfikacji danych Użytkowników). 

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów (np. do czasu cofnięcia zgody lub w przypadku podania danych dla potrzeb realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy) w celu pierwotnym. Cel wtórny przetwarzania obejmuje wyłącznie przetwarzanie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych i powstaje po ustaniu przesłanki (np. cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy). Okres przetwarzania w celu wtórnym przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa. 

 9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 10. Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa Serwisu można kierować na adres mailowy kontakt@czarteruj.com