Regulamin Armatora


Regulamin Armatora

Regulamin Handlowy Serwisu czarteruj.com

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Czarteruj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giżycku na rzecz Użytkowników, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń dotyczących czarteru Jachtów w Serwisie.
 2. Przedsiębiorcy działający w branży armatorów Jachtów mogą korzystać z Serwisu także na odrębnych zasadach określanych w osobnych umowach. W tym przypadku pierwszeństwo przed zapisami Regulaminu mają zapisy umowne.
 3. Użyte w regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Regulamin - niniejszy regulamin;

Operator - Czarteruj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Giżycku pod adresem: 11-500 Giżycko, Olztyńska 3/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505462, NIP 7010420670, REGON 147190481, e-mail: info@czarteruj.com;

Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą czarteruj.com, prowadzony przez Operatora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej czarteruj.com;

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

Jacht - jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub motorowodnym stanowiąca przedmiot Ogłoszenia;

Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie, dotyczące czarteru Jachtu zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po zapoznaniu się z Ogłoszeniem dokonuje rezerwacji Jachtu;

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść w ramach utworzonego Konta. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny oraz kompletny.
 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz rezerwacyjny, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu dokonanie rezerwacji Jachtu bezpośrednio u Użytkownika.
 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Jachtu. Ten sam Jacht w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.
 4. Ogłoszenie jest emitowane przez okres ustalony indywidualnie przez Użytkownika.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 6. Użytkownik zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów. W przypadku publikacji Ogłoszenia zostaną ujawnione dane kontaktowe Użytkownika.
 7.  Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 8. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów, wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie bez zgody Operatora oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 9. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta i akceptacji Regulaminu.
 10. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 11. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 12. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu m.in. adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 13. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
 14. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e- mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę, informując o tym Operatora poprzez wysłanie e-maila na skrzynkę info@czarteruj.com o treści "cofam zgodę marketingową".
 15. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie dokonania publikacji Ogłoszenia.
 16. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w chwili opublikowania Ogłoszenia przez Użytkownika.
 17. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może m.in. dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia Jachtu (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu).
 18. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie.
 19. Użytkownik zobowiązuje się nie oferować Jachtów poza Serwisem w cenie niższej niż zaproponowana w Ogłoszeniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości szkody poniesionej przez Operatora.
 20. Z tytułu świadczenia usług w ramach Serwisu Operator pobiera Wynagrodzenie.
 21. Wynagrodzenie w formie ryczałtu pobierane jest jednorazowo za cały rok.
 22. Wysokość ryczałtu ustalana jest indywidualnie pomiędzy z Operatorem a Użytkownikiem.
 23. Wynagrodzenie w formie ryczałtu nie podlega zwrotowi.
 24. Operator nie przewiduje świadczenia usług dodatkowych związanych z promocją Ogłoszenia.
 25. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 32 Regulaminu.
 26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umowy czarteru Jachtu zawartej w odpowiedzi na Ogłoszenie.
 27. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Jachtów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 28. Operator, w celu zwiększenia skuteczności ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów ogłoszenia.
 29. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  a) powszechnie uznane za obraźliwe;
  b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
  d) szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów;
  e) wprowadzające w błąd.
 30. Operator ma prawo do usunięcia Konta w przypadkach określonych w pkt 33 co oznacza wypowiedzenie umowy określonej w pkt. 13 Regulaminu. Użytkownik o usunięciu konta zostanie poinformowany e-mailem, na co wyraża zgodę.
 31. Użytkownik może wypowiedzieć umowę określoną w pkt 13 Regulaminu, informując Operatora o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 32. Operator nie odpowiada za:
  a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia;
  b) realizację obowiązków Użytkownika w stosunku do Klienta;
  c) działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych;
  d) składane przez Użytkownika oświadczenia związane z Ogłoszeniem.
 33. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od publikacji Regulaminu.
 34. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 35. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 36. Operator chroni dane osobowe zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
 37. Administratorem Pani/Pana danych jest CZARTERUJ Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej 3/32, 11-500 Giżycko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505462, posiadająca numer NIP 7010420670 oraz REGON 147190481.
 38. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

  a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  b. obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), 
  c. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  d. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO), 
  e. przesyłania informacji marketingowych – odbywa się to na podstawie udzielonej zgody o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), 
  f. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 
 39. Dane osobowe, co do których jesteśmy Administratorem mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru). Dane Użytkowników traktujemy jako poufne. 
 40. Administrator korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na świadczenie usług i sprawniejszą obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych). 
 41. Podanie danych jest dobrowolne, a jeżeli jest wymagane to jest to wyraźnie wskazywane przez Administratora (realizacja umowy, rozpatrzenie reklamacji, obsługa zapytania) bądź wymagane przepisami prawa (np.. w zakresie weryfikacji danych Użytkowników). 
 42. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów (np. do czasu cofnięcia zgody lub w przypadku podania danych dla potrzeb realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy) w celu pierwotnym. Cel wtórny przetwarzania obejmuje wyłącznie przetwarzanie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych i powstaje po ustaniu przesłanki (np. cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy). Okres przetwarzania w celu wtórnym przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa. 
 43. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.