Regulamin rezerwacji


 1. Korzystanie z serwisu czarteruj.com (zwanego dalej: Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy Serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony www.czarteruj.com.

 2. Właścicielem systemu rezerwacji jachtów online umieszczonego w serwisie czarteruj.com jest firma CZARTERUJ Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej 3/32, 11-500 Giżycko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505462, posiadająca numer NIP 7010420670 oraz REGON 147190481.

 3. Klientem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Klient ma możliwość rezerwacji jachtu przez Serwis poprzez dokonanie transakcji online przez bezpieczne wpłacenie zaliczki przy użyciu karty płatniczej lub przelewem przez Internet lub przelewem standardowym (np. w oddziale banku). Rezerwacja jachtu jest wiążąca i zakończona po wpłacie zaliczki. Rezerwacja jachtu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poprzedzana jest potwierdzeniem możliwości dokonania rezerwacji, które następuje w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania przez Serwis zapytania klienta odnośnie czarteru jachtu. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości rezerwacji jachtu klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki i dalszego postępowania zgodnie z Regulaminem.

 5. Firma CZARTERUJ Sp. z o.o. jest upoważniona na podstawie zawartych umów z właścicielami jachtów do przeprowadzania rezerwacji jachtów i bezpiecznych transakcji internetowych płatności zaliczki.

 6. Wpłata przez klienta zaliczki oznacza rezerwację wybranego jachtu.

 7. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu płatności zaliczki online przez serwis czarteruj.com.

 8. Równość cen – Armatorzy zapewniają Serwis co do równości cen oraz dostępność jachtów. Oznacza to, że Klient dokonując rezerwacji bezpośrednio u Armatora, zapłaciłby dokładnie taką samą cenę.

 9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Transakcja płatności zaliczki przez internet (autoryzacja i rozliczenie) odbywa się poprzez połączenie z serwisem obsługi płatności internetowych PayU.pl za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.

 10. Płatność zaliczki przez serwis czarteruj.com jest potwierdzana w trybie automatycznym. Do klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane właściciela jachtu. Właściciel jachtu jest powiadamiany automatycznie przez system wiadomością sms oraz e-mail, zawierającą nr zamówienia, wszystkie dane finansowe rezerwacji oraz dane klienta.

 11. Otrzymanie potwierdzenie wpłaty zaliczki wraz z danymi określonymi powyżej w pkt 10 oznacza zakończenie procesu rezerwacji.

 12. Nieprawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza, iż zlecenie rezerwacji nie zostanie zrealizowane.

 13. Rezygnacja ze złożonej rezerwacji możliwa jest wyłącznie na warunkach określonych w indywidualnych umowach czarterowych Właścicieli danych jachtów, przy czym klient przed dokonaniem rezerwacji może zapoznać się z wzorem umowy czarterowej na podstronie Serwisu.

 14. CZARTERUJ Sp. z o.o. jest upoważniona do odbierania od klienta wyłącznie zaliczki za czarter jachtu. Resztę kwoty należnej za czarter Klient przekazuje właścicielowi jachtu, zgodnie z przesłaną umową czarterową.

 15. Dokonując rezerwacji za pomocą Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych CZARTERUJ Sp. z o.o. prawnego właściciela Serwisu oraz na udostępnienie ich stronie umowy, to znaczy właścicielowi jachtu, z którym klient zawarł umowę czarterową poprzez wpłatę zaliczki. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.). Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 16. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 17. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

 18. Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).

 19. Przeliczenie kwot w EURO lub USD dokonuje się według kursu z dnia dokonania transakcji. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Klienta lub banku Klienta.

 20. Właściciel jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z zawartej z klientem umowy czarterowej.

 21. Klient może zrezygnować ze złożonej rezerwacji na warunkach określonych w indywidualnej umowie czarteru Armatora.

 22. Klient dokonując rezerwacji, akceptuje warunki Armatora zawarte w indywidualnej umowie czarteru, która znajduje się na podstronie Serwisu zawierającej opis jachtu.

 23. Dopłaty za dodatkowe usługi, nieobjęte indywidualną umową czarteru jachtu (np. parking, dopłata za zwierzęta, dodatkowe sprzątanie jachtu po czarterze), regulowane są w miejscu odbioru jachtu.

 24. CZARTERUJ Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść oraz warunki ofert jachtów ogłaszanych przez właścicieli w Serwisie. Właściciel jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za swoją ofertę czarterową umieszczoną w Serwisie włączając w to m.in. cenniki, dostępne terminy, opisy, zdjęcia, warunki czarterowe takie jak zniżki i opłaty dodatkowe.

 25. Administratorem Pani/Pana danych jest CZARTERUJ Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku przy ul. Olsztyńskiej 3/32, 11-500 Giżycko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505462, posiadająca numer NIP 7010420670 oraz REGON 147190481.

 26. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  b. obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), 
  c. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), 
  d. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO), 
  e. przesyłania informacji marketingowych – odbywa się to na podstawie udzielonej zgody o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), 
  f. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

 27. Dane osobowe, co do których jesteśmy Administratorem mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru). Dane Użytkowników traktujemy jako poufne. 

 28. Administrator korzysta z różnych rozwiązań informatycznych, które pozwalają na świadczenie usług i sprawniejszą obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. procesorzy danych). 

 29. Podanie danych jest dobrowolne, a jeżeli jest wymagane to jest to wyraźnie wskazywane przez Administratora (realizacja umowy, rozpatrzenie reklamacji, obsługa zapytania) bądź wymagane przepisami prawa (np.. w zakresie weryfikacji danych Użytkowników). 

 30. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów (np. do czasu cofnięcia zgody lub w przypadku podania danych dla potrzeb realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy) w celu pierwotnym. Cel wtórny przetwarzania obejmuje wyłącznie przetwarzanie na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych i powstaje po ustaniu przesłanki (np. cofnięcie zgody lub rozwiązanie umowy). Okres przetwarzania w celu wtórnym przedawnia się z upływem podstawy do wniesienia roszczeń lub archiwizowania dokumentów na potrzeby realizacji przepisów prawa. 

 31. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.